TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vastuvõtt

Kooli vastuvõtt ja koolist lahkumine

Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi tuleb alates 18.01.2016 esitada Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: http://www.tartu.ee/arno/

Lisaks eelpool nimetatud taotlustele on võimalik ARNO-s teada anda ka lapse osalemise soovist pikapäevarühmas ja osalemise loobumisest.

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 8.00 - 15.00.

Vastuvõtutingimused

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013121900004 

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/404022016029?leiaKehtiv

Tartu Karlova Kooli koorikooli vastuvõtu tingimused ja kord:
https://drive.google.com/file/d/0B3mO_hPe3x-FYWl3eFVjWFNRbGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3mO_hPe3x-FVzU5b282TjlVUU0/view?usp=sharing


Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas (info Tartu linna veebilehel) : http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused#Vastuvõtt-ülelinnalistesse-koolidesse

Infovoldik lapsevanemale "Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi":  https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Haridus/Voldik_esimesse_klassi_2020.pdf


Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi
 
Tartu Karlova Kooli koorikool komplekteerib 2021/2022. õppeaasta 1. klassi muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste alusel.
 
Koorikooli astuda soovijatele korraldatakse muusikalised katsed ja individuaalne vestlus Tartu Karlova Koolis (aadressil Lina 2) 17., ja 18. veebruaril kell 16.00-19.30 ning 20. veebruaril kell 11.00-14.00.

Vajalik on eelregistreerumine. Registreerumise link: https://forms.gle/fJQtR1uVkvdFLmF89 

 
Muusikaliste katsete käigus hinnatakse lapse rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu esitust.
 
Koorikooli vastu võetud õpilaste nimed antakse vanematele telefonivestluse kaudu teada hiljemalt 2. märtsiks.
 
Pärast muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste selgumist esitab lapsevanem hiljemalt 10. märtsiks e-keskkonna ARNO (www.tartu.ee/arno) kaudu taotluse lapse Tartu Karlova Kooli koorikooli 1. klassi vastuvõtmiseks.  

Vastusena esitatud taotlusele kinnitab kool lapse viie tööpäeva jooksul e-keskkonnas ARNO Tartu Karlova Kooli koorikooli järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste nimekirja. 

Lisaks ARNO keskkonnas esitatud vastuvõtu taotlusele esitab lapsevanem koolile hiljemalt 20. juuniks lapse koolivalmiduskaardi ning hiljemalt 1. septembriks ka lapse tervisekaardi. 

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt