TARTU KARLOVA KOOL
EST

Arengukava


 Tartu Karlova Kooli arengukava 2019–2023 
 
Sisukord
 
1.Sissejuhatus                                                                                                                                                                                           
1.1. Arengukava lähtealused                                                                                                                                                                   
1.2. Karlova kooli eripära                                                                                                                                                                         
1.3. Moto                                                                                                                                                                                                   
1.4. Visioon                                                                                                                                                                                                
1.5.  Missioon                                                                                                                                                                                           
1.6. Põhiväärtused                                                                                                                                                                                   
2. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad                                                                                                                                         
2.1. Karlova kooli õppija saab parima võimaliku hariduse tema arengut, õpihuvi ja õpioskuste kujunemist toetavas õpikeskkonnas. 
2.2. Karlova kooli meeskond koosneb uuendusmeelsetest, pühendunud ja asjatundlikest inimestest, kes hoiavad koolirõõmu, arendavad ennast ja osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses.                                                                                                    
2.3.  Karlova kooli koolikultuur tugineb väärtuspõhisele õpetusele ja juhtimisele.                                                                        
2.4. Karlova kool on avatud haridus- ja kultuuriasutus.                                                                                                                       
2.5.  Karlova kooli õppekeskkond on nüüdisaegne, vastab tänapäeva nõuetele ja põhikooli vajadustele.                                 
3. Arengukava rakendamine, eesmärkide hindamine, muutmine ja kinnitamine                                                                             
Lisa 1. Tartu Karlova Kooli sisehindamise aruanne 2016–2018.                                                                                                       
Karlova kooli hetkeolukorra analüüs.                                                                                                                                                      
Lisa 2. Täiendavate rahaliste vahendite vajadus Tartu Karlova Kooli füüsilise õpikeskkonna kaasajastamiseks.                  
Lisa 3. Täiendavate rahaliste vahendite vajadus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamiseks.              
 
 
 

1.Sissejuhatus

1.1. Arengukava lähtealused

Tartu Karlova Kooli (edaspidi Karlova kool) arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. Arengukava on aluseks kooli iga-aastase üldtööplaani koostamisel ja eelarve planeerimisel. Arengukavas määratakse kooli visioon, missioon, põhiväärtused, arengu eesmärgid ja põhisuunad. Arengukava koostamisel on lähtutud Eesti elukestva õppe strateegiast, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust õppekavast, Tartu linna põhikoolide kvaliteedikokkuleppest, Karlova kooli sisehindamise aruandest 2016–2018 (lisa 1) ja rahuloluküsitluste tulemustest.
 
Arengukava on koostatud koostöös õpetajate, õpilaste, lapsevanemate, vanematekogu ja hoolekoguga.
 

1.2. Karlova kooli eripära

Karlova kool on üks linna vanemaid koole. Kooli ajalugu ulatub aastasse 1875.  Alates 2014. aastast oleme ühe asutusena tegutsev põhikool-huvikool, kus peale kvaliteetse põhihariduse on võimalik omandada ka parimad muusikalised teadmised ja oskused.
 
Muusikaliste teadmiste ja oskuste kujundamise eesmärgil avati 1969. aastal koolis muusikakallakuga klassid, mis reorganiseeriti 1980. aastal koorimuusika kallakuga klassideks. Need klassid kujunesid kasvulavaks kahele Tartu linnas tegutsevale tugevale koorile: Tartu Poistekoorile ja Tartu neidudekoorile Kurekell.
2013. aastal loodi Karlova koorikool, mille põhisuunaks on koorimuusikaalase huvihariduse võimaldamine. Koorikooli tegevuses saavad osaleda nii Karlova kooli õpilased kui ka teistes koolides õppivad muusikahuvilised noored.
 
Koolil on hea koostöö lapsevanemate esinduskogudega. Lisaks hoolekogule tegutseb aktiivselt Karlova kooli lapsevanematest moodustunud vabatahtlik ühendus, vanematekogu. Vanematekogu aitab kaasa Karlova kooli kui kogukonnakooli kujunemisele ja hoidmisele, klassikogukondade tugevdamisele, laste koolirõõmu säilitamisele ja kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostööle koolielu puudutavates küsimustes.
 
Me väärtustame nii õpilaste ainealaste kui ka üldpädevuste kujundamist. Nende oskuste kujunemise toetamiseks rakendame õppeprotsessis muuhulgas ka Liikuma Kutsuva Kooli, Kiusamisest Vaba Kooli ja Vaikuseminutite metoodikaid.
 

1.3. Moto

Mina olen eeskuju.
 

1.4. Visioon

Karlova kool on uuenduslik kogukonnakool ja Tartu muusikahuviliste esimene valik.
 

1.5.  Missioon

Loome toetava nüüdisaegse õpikeskkonna, mis väärtustab koosõppimist ja koolirõõmu ning toetab iga õpilase ja õpetaja arengut ja eneseteostust.
 

1.6. Põhiväärtused

Teadmishimu ja õppimine
 • Huvitume uuest, loome seoseid, analüüsime ja rakendame õpitut.
 • Toetame loovust ja ettevõtlikkust.
 • Oleme vastutustundlikud.
 
Koostöö ja tugev koolikultuur
 • Märkame, kuulame, austame ja toetame üksteist.
 • Oleme koostöövalmis ja kokkuhoidev koolipere.
 • Hoolime inimesest, oma maast, keelest, kultuurist ja traditsioonidest.
 
 Arendav, turvaline ja innovaatiline õpikeskkond
 •  Toetame oma inimeste igakülgset harmoonilist arengut.
 •  Oleme avatud ja uuendusmeelsed.
 •  Peame kinni ühiselt kokkulepitud reeglitest.
 

2. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad

Tulenevalt hetkeolukorra analüüsist ning tuginedes Karlova kooli visioonile, missioonile ja põhiväärtustele ning teistele strateegilistele dokumentidele on arengukavas määratletud kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad aastateks 2019–2023. Visiooni ja missiooni teostumiseks on seatud viis põhieesmärki.
 

2.1. Karlova kooli õppija saab parima võimaliku hariduse tema arengut, õpihuvi ja õpioskuste kujunemist toetavas õpikeskkonnas.

Vajalikud tegevused:
 1. loome õppija jaoks motiveeriva ja järjepidevat arengut toetava õpikeskkonna;
 2. pöörame teadlikult tähelepanu õpilaste ainealase ja muusikalise võimekuse kujundamisele ning elus toimetuleva inimese kasvatamisele;
 3. väärtustame  nii õpilaste ainealaseid kui ka üldpädevusi;
 4. õppekava rakendamisel arvestame nüüdisaegsete haridussuundumustega, kujundame eelkõige õpi-, digi- ja sotsiaalseid oskusi;
 5. toetame õppija eneseanalüüsioskuse ja adekvaatse enesehinnangu kujunemist;
 6. märkame ja tunnustame õppija pingutusi, isiklikku arengut ja saavutusi.
 

2.2. Karlova kooli meeskond koosneb uuendusmeelsetest, pühendunud ja asjatundlikest inimestest, kes hoiavad koolirõõmu, arendavad ennast ja osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses.

Vajalikud tegevused:
 1. kasutame õpetamisel digitehnoloogilisi vahendeid, innovaatilisi ja õpilase arengut toetavaid õppemeetodeid;
 2. keskendume õppetöö planeerimisel kogu õppeprotsessile, olulisel kohal on selle analüüs ja tagasisidestamine;
 3. väärtustame meeskonnatööd ja elukestvat õpet;
 4. juhindume oma töös  ning eneseanalüüsis kooli põhiväärtustest;
 5. märkame ja tunnustame meie inimeste pühendumust, asjatundlikkust ja innovaatilisust.
 

2.3. Karlova kooli koolikultuur tugineb väärtuspõhisele õpetusele ja juhtimisele.

Vajalikud tegevused:
 1. kaasame kogu koolipere erinevate koostöövormide ja koostöögruppide kaudu koolitöö planeerimisse, hindamisse, arendustegevusse ning otsuste vastuvõtmis- ja täideviimisprotsessi;
 2. väärtustame meie inimeste initsiatiivi, algatusvõimet, aktiivsust;
 3. lähtume oma igapäevastes tegevustes motost Mina olen eeskuju;
 4. kujundame kooli mainet väärtuspõhise õpetamise ja juhtimise kaudu;
 5. osaleme liikumis- ja üksteist arvestava käitumisharjumuse kujunemist toetavates erinevates projektides ja haridusalgatustes.
 

2.4. Karlova kool on avatud haridus- ja kultuuriasutus.

Vajalikud tegevused:
 1. oleme avatud kogukonnale;
 2. õppetöö mitmekesistamiseks ja õppija arengu toetamiseks kaasame erinevaid huvigruppe ja koostööpartnereid;
 3. osaleme õppimist ja õpetamist toetavates koolivälistes koostööprojektides;
 4. osaleme Eesti-sisestel ja rahvusvahelistel võistlustel, esinemistel ja konkurssidel;
 5. teeme koostööd erinevate teadus-, haridus- ja kultuuriasutustega;
 6. jätkame vastastikku toetavat ja arendavat koostööd vanematekoguga;
 7. kajastame erinevaid koostöötegevusi järjepidevalt kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias.
 

2.5. Karlova kooli õppekeskkond on nüüdisaegne, vastab tänapäeva nõuetele ja põhikooli vajadustele.                                                                                                                                     

Vajalikud tegevused:
 1. planeerime optimaalselt eelarvelisi vahendeid;
 2. vajame turvalise, õpilase arengut soodustava õpikeskkonna loomiseks kooli pidajalt täiendavaid rahalisi vahendeid, lähtudes ohutus- ja tervisekaitsenõuetest, põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli- ning gümnaasiumiseaduse nõuetest (lisa 2);
 3. vajame täiendavaid rahalisi vahendeid arendus- ja koostööprojektide kaudu õppevahendite (sh koorikooli instrumentide) kaasajastamiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamiseks (lisa 3);
 4. majandame mõistlikult ja säästvalt;
 5. tagame koolihoone ja vahendite korrashoiu.
 
 

3. Arengukava rakendamine, eesmärkide hindamine, muutmine ja kinnitamine

 
3.1. Arengukava põhieesmärkide saavutamiseks püstitatakse igaks õppeaastaks alaeesmärgid, mis lisatakse üldtööplaani, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava.
 
3.2.  Arengukava eesmärkide ja põhisuundade realiseerumise hindamiseks kasutatakse
 • uuringuid, kus kool osaleb;
 • temaatilisi tagasisideküsitlusi;
 • rahuloluküsitlusi;
 • arutelusid õpilaste, koolitöötajate, vanematekogu ja hoolekoguga;
 • PISA, tasemetööde ja põhikooli lõpueksamite tulemusi;
 • koolikohustuse täitmise analüüsi;
 • õpitulemuste saavutatuse analüüse;
 • sisehindamise analüüse;
 • koostöövestluseid.
 
3.3. Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös Tartu linna haridusosakonna, hoolekogu, vanematekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.
 
3.4. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
 
3.5. Arengukava kinnitab Tartu Linnavalitsus.
 
3.6. Arengukava täitmisest annab kooli direktor aru kooli hoolekogule ja õppenõukogule iga-aastase kirjaliku tegevusaruande ja arengukava perioodi kokkuvõtva sisehindamise aruande kaudu.
 
 
 
 

Lisa 1. Tartu Karlova Kooli sisehindamise aruanne 2016–2018

Karlova kooli hetkeolukorra analüüs

Õppimine ja õppija areng
Õpilase arengu jälgimiseks ja regulaarse tagasiside andmiseks oleme teinud igal aastal õpilastega arenguvestlusi. Samuti oleme pidevalt täiendanud erinevaid tagasisidestamise vorme (hinnanguline hindamine I kooliastmes, oskusainete A/MA[1] hindamine II kooliastmes, käitumise sh hoolsuse sõnaline tagasisidestamine, õpilase IAK[2] täitmise viimine Stuudiumi keskkonda). Tagasisidestamine ja aruandlus on digitaliseeritud.
 
HEV[3]-õpilaste jälgimiseks ja arengu toetamiseks on loodud toimiv tugivõrgustik (HEVKO,[4] sotsiaalpedagoog, eripedagoogid, psühholoog, abiõpetaja, karjäärikoordinaator).
Parenenud on probleemide varane märkamine ja konstruktiivne koostöö kooli, õpilase ja lapsevanema vahel (nt IÕKide[5] kooskõlastamine õpilase ja lapsevanemaga kooli ümarlauas). Tänu HEVKO ametikoha loomisele on paranenud õpetajate juhendamine HEV-õpilaste erisuste kaardistamisel ja neile sobivate õppemeetodite rakendamisel. Klassiõpetajatele on tõhusaks toeks võimalus kasutada oma tundides abiõpetajat.
 
Õpilaste arengu toetamiseks võimaldame põhiainete õpetamist tasemerühmades (inglise keel, matemaatika, loodusained), vastavalt koolivälise nõustamismeekonna ja koolisisese tugimeeskonna soovitustele pakume tõhustatud tuge (vabastus B-võõrkeelest, õpe väikeklassis, õpiraskustega õpilaste klassis, individuaalõpe, diferentseeritud õpe ajaloos ja ühiskonnaõpetuses).
 
Vähem oleme tähelepanu pööranud koolis õppivate andekate õpilaste toetamisele, puudub toimiv toetamissüsteem. Võimaldame õpilastel osaleda erinevatel aineolümpiaadidel ja võistlustel, kuid me ei ole piisavalt panustanud õpilaste ettevalmistamise protsessi (eelkõige II ja III kooliaste).
 
Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust analüüsime iga trimestri lõpus ja sellest lähtuvalt kavandame vajalikke parendustegevusi. Käesoleva arenguperioodi jooksul on igal aastal suurenenud hindele “4” ja “5” õppivate õpilaste arv, vähenenud on aga täiendavale õppetööle jäänute arv. Muret valmistab suurenenud koolikohustuse mittetäitjate ja sellega kaasnev klassikursuse kordajate arv. Tasemetööde analüüsist järeldub, et õpilaste tulemused võrreldes eelmise arenguperioodiga on mõnevõrra langenud. Üheks põhjuseks võib olla õpilaste ja õpetajate vähene digioskus (tasemetööd Eksamite Infosüsteemi keskkonnas). Teise põhjusena võib välja tuua liigset faktiteadmistele keskendumist ning tagasihoidlikku üldistus- ja analüüsioskust (tagasisideküsitlused, vestlused). Siit saab järeldada, et muutunud õpikäsitus ei ole täies mahus Karlova koolis veel rakendunud.
 
Põhikooli lõpetajatele eelneva komplekseksamite sooritamise kogemuse andmiseks asendasime 8. klassides senise üleminekueksami mitmest ainest lõimitud komplekseksamiga. Töötasime välja sellekohase juhendi ja koostasime eksami materjalid.
 
Õppetöö kaasajastamiseks ja mitmekesistamiseks oleme suurendanud koolis pakutavate huviringide valikut (robootika, hiina keel, cooling, bändiring, fotoring jne), viime kaks korda õppeaastas läbi e-õppe päevi, oleme toetanud õpetajate digioskuste arengut erinevate koolituste kaudu (nt HITSA,[6] kolleegilt kolleegile), suurenenud on digivahendite ja erinevate e- keskkondade kasutamine õppeprotsessis.
 
Õpilaste liikumisaktiivsuse suurendamiseks oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, oleme 1. klassides kooli päevakavasse sisse viinud õuevahetunni ja aktiivsed vahetunnid kogu koolile. Koostöös lastevanematega oleme loonud paremad tingimused aktiivseteks tegevusteks koolipäeva jooksul (nt siseõu, turnimisala, lauatennis, erinevad vahendid sportlikeks tegevusteks).
 
Õppetöö mitmekesistamise ja lõimimise eesmärgil oleme korraldanud aine- ja teemanädalaid (nt eesti keel, matemaatika, inglise keel, mina olen eeskuju), viinud läbi projektõpet (õpipoisist ettevõtjaks, projektinädal), kasutame varasemast rohkem aktiivõppeprogramme ja temaatilisi õppekäike (KIK,[7] Teaduskeskus Ahhaa, Tartu Ülikooli Teaduskool, erinevad looduskeskused, Tartu linn) Õppetöö kaasajastamise eesmärgil parendasime loovtööde juhendit. Läbi mõtlemist vajavad loovtööde esitlemisväljundid erinevatele sidusgruppidele.
 
Õpilaste tervikliku minapildi kujundamise toetamiseks on õppekavasse sisse viidud karjääriõpetuse tunnid. Karjääriõppe ja -nõustamisega seotud erinevad üritused toimuvad läbivalt kõikides kooliastmetes. Võrreldes eelneva arenguperioodiga on karjäärialane tegevus koolis süsteemsem (nt karjäärinädalad, koostöö Tartumaa Rajaleidja keskusega, vanematega, erinevate asutustega). Paremat planeerimist vajab õpilase adekvaatse enesehinnangu kujundamise ja eneseanalüüsi oskuse arendamine.
 
Kooli õppe- ja ainekavade (sh koorikooli õppe- ja ainekavade) innovaatilisemaks ja kooli eripära arvestavamaks muutmiseks oleme järjepidevalt tegelenud õppekava arendamisega. Oleme õppekavasse sisse viinud 1.–5. klassidele tantsulise liikumise tunni, oskusõppetunni 1.– 4. klassis, usundiõpetuse tunni, õpioskuste tunni 5. klassis, KiVa tunnid 1.–6. klassis, muusikaklassis kohustusliku instrumendiõpetuse 2.–6. klassini ning alates 7. klassist valikainena). Õppekavaarenduslikult vajab üle vaatamist digipädevuste valdkond ja oodatavate õpitulemuste miinimumtaseme määratlemine õppeaineti. Parendamist vajab õpetajate omavaheline koostöö ainevaldkondade vahelise ühisosa leidmisel.
 
Õpilaste motiveerimiseks ja tunnustamiseks rakendame erinevaid meetodeid: avalik tunnustamine kooli veebilehel, õpilaste kogunemistel, juhtkonna pidulikul vastuvõtul. Oleme koostöös õpilaste ja õpetajatega välja töötanud Hea Õpilase mudeli. Koostöös lapsevanematega on uuendamisel tunnustamise statuut.
 
Koorikooli õpilastele oleme loonud esinemisvõimalusi väljaspool kooli. Rõõmu teevad koorikooli kooride edukad esinemised erinevatel konkurssidel, lisaks koostöö Teater Vanemuise, Eesti Kontserdi ja Tartu linnaga. Oleme võtnud eesmärgiks osaleda igal aastal vähemalt ühel rahvusvahelisel koorikonkursil.
 
Õpilaste väärtushinnangute kujunemist toetame klassijuhatajatundide, KiVa-tundide, aktuste, kontsertide, õpilaste kogunemiste ja õppetööd toetavate tegevuste ( nt teemanädal Mina olen eeskuju, projektinädal, sõbranädal, lemmikloomanädal) kaudu.
 
Meie inimesed
Et tagada olukord, kus koolis töötavad asjatundlikud, innovaatilised ja motiveeritud töötajad ning vajalikud ametikohad on täidetud, tegeleme järjepidevalt personalivajaduse kaardistamise, planeerimise ja värbamisega. Planeerimist raskendab õpilaste arvu muutumine õppeaasta jooksul ja värbamisel on esinenud raskusi kvalifikatsioonile vastavate töötajate leidmisega. Uute õpetajate toetamiseks oleme välja töötanud mentorlussüsteemi.
Õpetaja professionaalsuse ja koostöö toetamiseks oleme loonud õpirühmad, tegutsevad aineühendused. Õpetaja arengu hindamiseks toimuvad igal aastal koostöövestlused. Uuendamist vajab õpetaja eneseanalüüsi küsimustik. Varasemast enam tuleb kaasata tunnivaatlustesse ja tunnianalüüsi tugispetsialiste (tagasisidestav ja nõustav roll).
Õpetajate professiooni paremaks toetamiseks ja arendamiseks peame varasemaga võrreldes süsteemsemalt tegelema koolituste planeerimise ja konkreetse koolitusplaani koostamisega. Oleme koolitustel osalemise võimaldamise viinud aineühenduste ja õpirühmade tasandile. Koolitusvajadus selgub ka koostöövestluste käigus. Sisekoolitused toimuvad, lähtudes kooli üldtööplaanis välja toodud õppeaasta põhisuundadest. Varasemast enam peame tähelepanu pöörama positiivse kogemuse ja parima praktika jagamisele kolleegilt kolleegile.
Haridustehnoloogia valdkonnas on arendamisel kogu koolipere digitaalne võimekus (nt HITSA koolitused, koolisisesed digitunnid, haridustehnoloogi tugi) ja nüüdisaegne digitaristu.
Õpetajate töö väärtustamiseks ja nende paremaks motiveerimiseks on uuendamisel tunnustamise statuut ning mitmed õpetajate tööd reguleerivad koolikorralduslikud dokumendid (nt töötasustamise alused, töökorralduse reeglid, ametijuhendid). Uuendamist vajab ka senine töölepingu vorm.
Õpetajate väärtushoiakute ühtlustamiseks ja koolikultuuri parandamiseks oleme välja töötanud Hea Õpetaja mudeli, tutvunud teiste koolide heade praktikatega, suunanud õpetajaid külastama kolleegide tunde. Väärtushoiakute kinnistamiseks peame veelgi enam tähtsustama iga koolitöötaja isikliku eeskuju olulisust.
 
Kooli juhtimine ja areng
Et olla avatud haridus- ja kultuurikeskus kõigile oma kogukonna liikmetele, oleme kaasanud kooli töötajaid (õpetajad, aineühendused, õpirühmad, tugimeeskond, laiendatud juhtkond, juhtkond) ja teisi sisemisi huvigruppe (vanematekogu, hoolekogu, õpilasesindus, õpilased, lapsevanemad) kooli töö planeerimisse, hindamisse, arendustegevusse ja tekkinud väljakutsete lahendamisse. Mitmekesine on olnud koostöö ka välimiste huvigruppidega (nt kooli pidaja, Tartu linn, HTK,[8] Tartumaa Rajaleidja keskus, Teater Vanemuine, Eesti Kontsert).
 
Kooli- ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta regulaarse tagasiside saamiseks ning edasiste tegevuste kavandamiseks oleme igal aastal läbi viinud rahuloluküsitlused õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas.
 
Huvitegevuse ja koostööprojektide paremaks koordineerimiseks on loodud huvijuhi ametikoht. Tugimeeskonna paremaks koordineerimiseks ja õpetajate toetamiseks HEV-õpilastega tegelemisel on loodud HEVKO ametikoht. Digipädevuste kujunemise toetamiseks on loodud haridustehnoloogi ametikoht. IT-valdkonna arengu tagamiseks teeme koostööd OÜ Kaughaldusega.
 
Kooli paremaks  tutvustamiseks ja kooli tegevustest ülevaate saamiseks oleme uuendanud ja täiustanud kooli kodulehekülge. Lisaks on Karlova koolil oma Facebooki lehekülg. Koostöös õpilaste ja vilistlastega valmis meie kooli video. Esimestesse klassidesse astuvatele õppijatele oleme koostanud kooli ja koorikooli tutvustavad infovoldikud. Koostöös Karlova kooli vanematekoguga on loodud vanematekogu andmebaas, traditsiooniks on muutunud lastevanemate ja õpetajate seminarisarja korraldamine ning valmimas on lastevanemate käsiraamat. Koorikooli esinemistest saab hea ülevaate Youtube’i keskkonnas. Rõõmu teeb koolis toimuva aktiivne kajastamine kooli kodulehel, kuid rohkem võiks olla meediakajastusi.
 
Meie-tunde kujundamiseks toimub koolis palju traditsioonilisi üritusi (nt kooli aastapäev, aktused, ülekoolilised spordipäevad, kontsert-jõuluteenistus, öökool 5.-6. klassidele, kooride laululaagrid, tantsulaagrid, fotokonkurss, emakeelejooks, klassitants,, algklasside matemaatikanädal, talgupäev, heategevuslik jõulu- ja kevadlaat), kaasame õpetajaid ja õpilasi arendusettepanekute tegemisse ( nt õpilaste arvamusfestival, mõttetalgud).
Varasemaga võrreldes enam peame õpilasi ja õpetajaid kaasama kooli arendustegevusse ning ürituste ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi.
 
Koostöö siht- ja sidusgruppidega
Õppe-ja kasvatustegevuse toetamiseks ning mitmekesistamiseks toimub pidev koostöö erinevate siht- ja sidusgruppidega. Rõõmu teeb koostöö Karlova Seltsi (nt Karlova päevad, Karlova laulupidu), naaberkoolide ja lasteaedadega (nt kogemuskoolitused Tartu Forseliuse Koolis ja Tartu Erakoolis, lasteaiast kooli tulnud õpilaste koolis hakkamasaamise tagasisidestamine lasteaedadele Sass, Helika, Karoliine, osalemine lasteaedade lastevanemate koosolekutel, esinemised, avatud uste nädal koolis). Samuti on hea koostöö noortekeskuste (nt Lille Noortekeskus, Tähe Noortekeskus), huvikoolide (nt Loodusmaja, JK Tammeka, JJ-Street, Shate, Minu Tantsukool) ja kõrgkoolidega ( nt Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kunstikool).
Projektipõhiste tegevuste raames teeme koostööd Tartu linnaga, KIKiga, Ettevõtluskülaga, osaleme projektis Veni Vidi Vici.
Taaselustamist vajab TKK kunstigalerii, kus on võimalus eksponeerida nii tegevkunstnike kui ka oma kooli õpilaste ja õpetajate loomingut.
 
 
Füüsilise õpikeskkonna parendamine
Igal aastal toimub eelarve planeerimise ja kasutamise põhimõtete analüüs, et kooliümbrus, - ruumid ja inventar vastaks kaasaja nõuetele.
Oleme taotlenud täiendavaid rahalisi vahendeid erinevate arendus- ja koostööprojektide kaudu õppevahendite kaasajastamiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamiseks (nt Digipeegel, KIK-projektid, muusikainstrumendid, robootikavahendid, õuesõppe vahendid).
Kooli pidaja abiga oleme renoveerinud keemiaklassi, kooli aula, tualettruumid, kehalise kasvatuse riietusruumid, osa staadionist.
Oma vahenditest oleme igal aastal uuendanud vähemalt ühe klassiruumi, soetanud klassimööblit ja nüüdisaegseid õppevahendeid.
Ehitamisel on nüüdisaegne ning kogu koolimaja kattev digitaristu (kaasajastatakse kooli digitaalne riist- ja tarkvara koos võrgulahenduste ja infosüsteemidega), mis võimaldab kasutada kõigis ruumides nutiseadmeid nii õpetajatel kui ka õpilastel, sh VOSKi.[9] Riiklike projektide finantseeringu kaudu on kool saanud 30 sülearvutit ja 28 tahvelarvutit, 3 SMART tahvlit, 3 sülearvutite laadimiskappi, serveri ning robootikatunniks vajalikud LEGO MINDSTORMS komplektid robotite ehitamiseks.
Riikliku õppekava nõuetekohase täitmise tagamiseks on vaja välja ehitada tööõpetuse ja tehnoloogiaklass.
Selleks, et ruumid vastaksid nüüdisaja ja tervisekaitse nõuetele, vajame koolimaja täielikku renoveerimist.
 
 
 

Lisa 2. Täiendavate rahaliste vahendite vajadus Tartu Karlova Kooli füüsilise õpikeskkonna kaasajastamiseks

 
Karlova kooli füüsilise õpikeskkonna kaasajastamiseks vajalikud tegevused:
 1. tehnoloogiaõpetuse baasi loomine;
 2. koolihoone vana osa välisfassaadi, vundamendi, treppide remont ja akende ning välisuste vahetus;
 3. nüüdisaegsete tulekindlate uste paigaldus;
 4. võimla kapitaalremont koos küttesüsteemi väljavahetamisega;
 5. koolihoone uue osa ventilatsiooni väljaehitamine;
 6. õpilaste riietus- ja pesemisruumide laiendamine;
 7. spordiväljaku kapitaalremondi plaani üle vaatamine, spordiväljaku kaasajastamine ja väljaehitamine;
 8. õpilaste rõivistu laiendamine;
 9. kooli territooriumi piirdeaia väljaehitamine;
 10. söökla laiendamine;
 11. parkla tõkkepuu paigaldamine;
 12. koolihoone siseruumide remont ja inventari kaasajastamine;
 13. elektrikilpide renoveerimine.
 
 

Lisa 3. Täiendavate rahaliste vahendite vajadus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamiseks

 
Karlova koolile vajalikud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid:
 1. multimeediaarvutid;
 2. nutiprojektorid;
 3. infoekraanid;
 4. robootikakomplektid;
 5. dokumendikaamerad;
 6. foto-ja videokaamerad;
 7. 3D-printer.
 
 
[1] A – arvestatud, MA – mittearvestatud
[2] IAK – individuaalse arengu jälgimise kaart
[3] HEV – hariduslike erivajadustega õpilane
[4] HEVKO – haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija
 
 
[6] Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
[7] KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus
[8] HTK – Hariduse Tugiteenuste Keskus
[9] VOSK – võta oma seade kaasa
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt