TARTU KARLOVA KOOL
EST

Õpilasesindus

Esimees, huvijuht: Romet Piller

President:   Hubert Uku Prank

 
Liikmed: 
Hubert Uku Prank, Petra Räbin, Kelli Katriin Krünvald, Luise Suislepp, Eliisa Allabert, Maria Odrusk, Mia Maria Melnitšuk, Nele Rihma, Aleksandra Petrova, Henryette Lepp, Elo Mai Lepp, Elisabeth Parts, Jeret-Kure-Pohhomov,  Mia Kaasik, Kristiina Mägi, Solveig Sprohgis, Mirtel Vanari, Merleen Musting, Sigrid Vinn, Kaupo Piir, Paul Konrad Kepp, Karl Pärn, Jaris Soome, An-Ly Leht, Robin Tõnson, Samuel Saar, Celena Päike, Adriana Tihovski, Meribel Kötsi, Britanny Otti, Marcus Kupper, Mario Kollom, Kendra Namm, Charlot Minushe Vela, Caroliisa Lepp, Hanna Jõgi, Oskar Veenpere, Desiree Kask.

Kooli juhtkonna poolt:

Huvijuht: Romet Piller


Tartu Karlova Kooli õpilasesinduse põhimäärus.

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 311 lg 3 alusel ja on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 270 2.11.2016.a.  

I  Üldsätted

1. Tartu Karlova Kooli õpilasesindus (edaspidi õpilasesindus) on õpilaskonna poolt moodustatud mittetulunduslik ühendus.

2. Õpilasesinduse asukohaks on Tartu Karlova Kool, Lina 2, Tartu, Eesti Vabariik.

3. Õpilasesinduse kasutab Tartu Karlova Kooli sümboolikat.

4. Õpilasesinduse töökeeleks on eesti keel.

5. Õpilasesinduse koosolekud on lahtised ning avatud kõigile soovijaile.

6. Õpilasesinduse tegevus lähtub:

6.1. Eesti Vabariigi Põhiseadusest;

6.2. muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest;

6.3. kooli põhimäärusest;

6.4. käesolevast määrusest;

6.5. oma juhtorganite otsustest;

6.6. kooli kodukorrast.

II Koosseis ja pädevus

1. Õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse üheks õppeaastaks 6.–9. klassi õpilastest, igast klassist 2 esindajat.

2. Õpilasesinduse pädevuses on juhatuse valimine, aruannete kinnitamine ning põhimääruse muutmine.

III  Eesmärgid

1.     Aktiviseerida ja organiseerida kooli õpilasi.

2.      Koguda ja analüüsida õpilaste soove ja ettepanekuid õppetöö ja koolikorralduse küsimuses.

3.      Vahendada infot õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahel.

4.      Esitada ettepanekuid õpilasi puudutavate probleemide lahendamisel.

5.      Õpilasürituste korraldamine koostöös huvijuhiga kooli üldtööplaani alusel.

6.      Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine.

7.      Koostöö teiste õpilasesindustega.

 

IV  Õigused ja kohustused

Õigused

1.      Esindada õpilasi kooli õppenõukogus ja nimetada oma esindaja hoolekogu koosseisu.

2.      Saada kooli juhtkonnalt abi õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.

3.      Teha ettepanekuid ja otsida lahendusi õpilasi puudutavatele küsimustele.

4.      Koostöös huvijuhiga korraldada üritusi, avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid.

 

Kohustused

1.      Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda, õpilasesinduse põhimäärust.

2.      Pidada kinni kooli juhtkonna otsustest ja õpilasesinduse vahelisest kokkulepetest.

3.      Aidata aktiivselt kaasa õpilasesinduse tegevuse eesmärkide saavutamisele.

4.      Informeerida kaasõpilasi õpilasesinduse tegevusest ja otsustest.

5.      Olla eeskujuks kaasõpilastele.

6.      Tegutseda kooli huvides, hoolitseda kooli maine tõstmise ja traditsioonide säilitamise eest.

 

V Üldkoosolek

Õpilasesinduse koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.

1.      Üldkoosolekul otsustatakse küsimusi, mis juhatus või õpilaspresident on esitanud üldkoosolekule otsustamiseks.

2.      Õpilasesinduse  pikemad koosolekud toimuvad reeglina kord kuus. Regulaarsed kokkusaamised esmaspäeviti.

3.      Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku siis, kui seda nõuavad õpilaskonna huvid. Õigus kokku kutsuda erakorraline üldkogu on juhatusel või huvijuhil.

4.      Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või huvijuht. Üldkoosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama koos päevakorraprojekti esitamisega vähemalt viis päeva.

5.      Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest. Koosolekust puududa võib ainult mõjuva põhjusega. Kolmel järjestikusel põhjuseta puudumise korral arvatakse liige õpilasesinudse nimekirjast välja.

6.      Otsuseid võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega.

7.      Õpilasesinduse koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 

VI Juhatus

1.      Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusse kuuluvad president, asepresident ja sekretär.

2.      Juhatuse president ja asepresident valitakse esitatud kandidaatide hulgast üheks õppeaastaks.

3.      Juhatuse valimised viiakse läbi iga aasta septembri lõpus.

4.      Valimistel lähtutakse demokraatlikest põhimõtetest.

5.      Hääletamisel on igal õpilasel üks hääl.

6.      Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat.

7.      President:

7.1.   juhib ja koordineerib õpilasesinduse tööd ning viib läbi õpilasesinduse koosolekuid;

7.2.   esindab õpilasesindust ja selle otsuseid erapooletult;

7.3.   esindab vajadusel õpilaskonda õppenõukogus.

7.4.   otsustada üldkoosoleku otsusega tema pädevusse antud küsimusi.

8.      Asepresident täidab presidendi kohuseid tema puudumisel.

9.      Sekretär protokollib õpilasesinduse koosolekuid.

 

VII  Esinduse tegevuse lõpetamine

Esinduse tegevus lõpetatakse:

1.  üldkoosoleku otsusega

2.  muul seaduses ettenähtud juhul.

 

 

Heidi Kiuru

Tartu Karlova Kooli direktor

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt