TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vanematekogu

Vanematekogu on Karlova kooli lapsevanematest moodustunud vabatahtlik ühendus, mis aitab kaasa Karlova kooli kui kogukonnakooli kujunemisele ja hoidmisele, klassikogukondade tugevdamisele, laste koolirõõmu säilitamisele ja kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostööle mitmekesistes koolielu puudutavates küsimustes.

Vanematekogu teeb tihedat koostööd kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesindusega.
Karlova kooli vanematekogu loodi 27. oktoobril 2015. aastal.

Kolmel tegevusaastal on kooli ja lapsevanemate koostöös leidnud aset paljud koolielu mitmekesistavad ning koolirõõmu toovad algatused ja tegemised: on tegeletud koolirõõmu ja koolikiusamise ennetamisega, puhkenurkade uuendamise ja liikumisvõimaluste loomisega vahetunnis, paremale infovahetusele kooli ja kogukonna vahel, keeleõppe võimaluste laiendamisega, õpitegevuste mitmekesistamisega, kaasa on räägitud toitlustuskorralduses, suurematest ettevõtmistest võib välja tuua kaasalöömise pool aastat kestnud projekti „Õpipoisist ettevõtjaks“ ja projekti kokkuvõtva jõululaada korraldamise, arvamusfestivali, talgud kooli õuel koostöös hoolekoguga, tervisenädala, vanematekogu seminarisarja ja lastevanemate käsiraamatu valmimise.


Sel õppeaastal jätkame suuresti juba algatatuga: tegeleme jätkuvalt koolirõõmu, õpilaste ja õpetajate tunnustamise, aktiivse vahetunni, vanemate süsteemsema kaasalöömise korraldamise, parema infovahetuse ja õppetegevuse mitmekesistamise teemadega, jätkuvad kiusamisvastase programmi „KiVa“ ja liikuma kutsuva kooli programmi „VUNK“ tegevused ning lastevanemate seminarisari. Loodame järjepidevalt panustada klassisisesele koostööle ja kogukonnatunde tugevdamisele. Lisaks töörühmade kokkusaamistele koguneme kõik koos iga kahe kuu tagant.

Vanematekogu järgmine kohtumine toimub 2020. aasta septembri lõpus, kui olukord lubab.

Et vanemaid kooliellu veidi enam kaasata, kogus Karlova kooli vanematekogu 2017. a jaanuaris – veebruaris andmeid vanemate vabatahtliku andmebaasi jaoks. Küsiti teemade ja tegevuste kohta, millega vanemad saaksid kooliellu panustada. Eesmärk oli üles leida oskused ja kogemused, millega iga vanem saaks väikeses mahus muuta meie kõigi laste õpikogemust huvitavamaks ja reaalse eluga seotumaks ning meie õpetajate tööd veidi lihtsamaks.

Vanemate andmebaasi saavad kasutada kõik kooli töötajad, õpilased ja vanemad, kes soovivad mõnda kooliga seotud ettevõtmist korraldada. Andmebaasi sisuosa on kõigil klassijuhatajatel ja vanematekogu liikmetel, vastaja numbri taga olevate vanemate nimede ja kontaktandmete saamiseks tuleb pöörduda kas vanematekogu esindaja – Aune Valgu, aune.valk@ut.ee, 5267930) või kooli direktori Heidi Kiuru (heidi.kiuru@karlova.tartu.ee, 7361 666) poole.Kokkuvõte vanemate andmebaasi küsitlusest leiab siit.

2020. aastal alustab Karlova kooli vanematekogu kuuendat tegevusaastat. Kokku on praeguse seisuga nimekirjas ligi 40 liiget. Esindatud on peaaegu kõik klassid: eesmärk on kas panustada koolielu edendamisse või ka hoida klassisisest suhtlust.

 

Veidi ebamäärast olukorda silmas pidades on 2020/2021 õppeaastal plaanis vanematekogu koosolekute fookusesse võtta infovahetuse teemad  (küsimuste ja tagasiside kogumine õppimist puudutavatel teemadel) ja projekti kirjutamise Tartu linna kaasavasse eelarvesse. Kui töörühmad saavad ja olukord võimaldab, võib tekkida  lisaks teisi praktiliste ülesannete lahendamist.

Kindlasti jätkub lastevanemate seminarisari ja lastevanemate andmebaasi uuendamine. Nii palju kui võimalik ja klassijuhatajate aktiivsust arvestades püüame toetada jätkuvalt klasside omavahelist koostööd ja kogukonnatunde loomist. 


Kui tuleb kooli sünnipäev (lõplik otsus 2021. aasta alguses), siis lüüa kaasa ka ürituse korraldamisega seotud tegevustes.

Ettepanekute või murede korral saab võtta ühendust kas oma klassi kontaktisikuga või klassi esindajaga vanematekogus ( liikmete nimekiri kaasajastamisel).

Ootame uusi liikmeid! Koos jõuame rohkem!

 


 


 
Kontaktid
 
Sigrit Mahla +372 5266105
sigrit.mahla@gmail.com 
Maarja Valk +372 5330 6116
maarja.valk@gmail.com

 


Koosolekute protokollid: 2015/2016,    2016/2017,  2017/20182018/2019  2019/2020


Sügisesed flaierid vanematele: 2015,     2016,    201720182019


Aasta kokkuvõtted: 2016/2017 õa kokkuvõte,  2017/2018


Vanematekogu tegemised

Galerii


 

 


Maarja Valk 
maarja.valk[at]gmail.com

Sigrit Mahla +372 5266105
sigrit.mahla@gmail.com
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt