TARTU KARLOVA KOOL
EST

Hoolekogu

Tartu Karlova kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev kogu, kelle ülesanne on kooli tegevuse toetamine ja õppe- ning kasvatustegevuse parendamisele kaasaaitamine.

Hoolekogu tegevuse alus on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusKoolipidaja kehtestatud kord (Tartu Linnavolikogu määrus „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ 10.02.2011 nr 31) ja Tartu Karlova Kooli hoolekogu tegutsemise kord (direktori käskkiri 15.09.2014 nr 255).

Hoolekogus on 15 liiget.
Hoolekogu kontaktaadress on urmo.kiviselg@karlova.tartu.ee

Hoolekogu tegevuse kaudu:

  • kantakse seaduses määratletud kohustusi (sh võimaluste piires avaldatakse arvamust, tehakse ettepanekuid erinevatel koolielu puudutavatel teemadel);
  • aidatakse kaasa turvalise ja kaasaegse õpikeskkonna paremate tingimuste loomisele;
  • parandatakse kooli ja lastevanemate koostööd;
  • aidatakse säilitada koolirõõmu panustades ühistegevuste korraldamisse;
  • aidatakse kaasa avatud ja õppijasõbraliku kooli maine kujundamisele ja hoidmisele.
 
Peame oluliseks lastevanemate aktiivset kaasarääkimist koolielu puudutavates küsimustes. Parema infovahetuse ja huvide esindatuse eesmärgil olete teretulnud arvamust avaldama, ettepanekuid tegema ja lahendust vajavatest probleemidest teavitama.

Võtke julgesti ühendust ka hoolekogu liikmetega!

Tutvuge hoolekogu järgmiste koosolekute päevakorra punktidega, hoolekogu koosseisu (sh ka kontaktid), toimunud koosolekute protokollide ja aastaplaaniga.


Hoolekogu koosseis;
- Hoolekogu koosolekute protokollid:  20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 20232024
Arhiiv

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt